Auto deployment VM with VSTS agent for pool

Wszyscy który robią depyolemnty z VSTS spotykają się z sytuacją, kiedy standardowe 240min się kończy i trzeba stworzyć sobie taką maszynę. Sam robiłem taką maszynę parę razy i kiedy znów pojawiła się ta konieczność postanowiłem stworzyć automatyczny deployment który nam stworzy z JSON’a cała maszynkę i podepnie ją do Agent pool w VSTS.

Miałem parę pomysłów, aby zrobić bardzo uniwersalny template który nie tylko przyda się wam, ale również mi w przyszłości do budowania innych szablonów. Także w skrócie opiszę ciekawostki które zastosowałem szablonie, który znajdziecie na moim GitHubie.

GitHubhttps://github.com/RogalaPiotr/JustCloudPublic/tree/master/simple-vm-with-installation-vsts-agent

Założenie dotyczące szablonu: chciałbym dodać informację, gdzie ważnym jest zwrócenie uwagi, że maszyna ma być odizolowana od naszej sieci wewnętrznej, dlatego szablon jest infrastruktura stand alone, aby było bezpiecznie i w razie czego można ją usuną lub powołać więcej agentów do deployment’ów.

Opis szablonu

Sekcja Parameters:

w tej sekcji podajemy dane które przydadzą nam się do deplyment’u i automatycznego podłączenia do VSTS’a.

 • adminUsername, adminPassword – lokalny użytkownik i hasło,
 • dnsLabelPrefix – zostanie automatycznie wygenerowany podczas deployment’u, więc nie ma konieczności go zmieniać,
 • vmName – nazwa naszej maszyny oraz na podstawie tej nazwy zostaną nazwane wszystkie nasze resource jest: VNET, NSG, Storage…
 • urlvsts – adres do naszego projektu VSTS np.: https://project1.visualstudio.com,
 • auth – rodzaj poświadczenia – wybrany domyślnie PAT,
 • token – token security który umożliwi nam podłączenie się do projektu. Więcej informacji jak stworzyć Security Token poniżej:
 • pool – nazwa puli, do której zostanie dodana maszyna w VSTS’ie – ustawiony jest na default
 • AccessIPNSG – adres, który tutaj podacie zostanie dodany do NSG i tylko z tego adresu dostaniecie się po RDP do maszyny,
 • Tag – tagi mogą ulec waszej modyfikacji ustawione są na Project: VSTSAgent.

Sekcja Variables:

 • vmsize – ustawiony na “Standard_B1s” – dosyć tani i wystarczający na maszynę deployment’owy – pamiętaj, aby sprawdzić, czy masz możliwość deploy’owania tej maszyny w swojej subskrypcji w innym przypadku zgłoś request do supportu Microsoft w celu uruchomienia wielkości B_size.
 • urldonwloadagent – w tym miejscu jest podany link do ściągnięcia aktualnego zip’a z agentem VSTS – w razie zmiany wersji należy zaktualizować link na aktualny
 • filescriptURI – skrypt napisany przeze mnie w celu automatycznego pobrania i zainstalowania agenta na maszynie: https://raw.githubusercontent.com/RogalaPiotr/JustCloudPublic/master/simple-vm-with-installation-vsts-agent/vstsagent.ps1
 • filescriptURISplit – bardzo ciekawa funkcja, która rozbija powyższy url na tekst tam, gdzie jest slah “/” co w efekcie generuje nam obiekt
 • filescriptName – kolejna fajna funkcja, gdzie na podstawie powyższego splita zabieramy nazwę skryptu, który posłuży nam do instalacji w CustomScriptExtension,
 • agentname – każdy dodany Agent do puli w VSTS będzie nosił nazwę NazwaMaszynyagent.

Sekcja Resources:

 • type: Microsoft.Network/networkSecurityGroups – NSG z dostępem RDP tylko z adresu IP który dodamy podczas deploy’mentu parametr: AccessIPNSG
 • type: Microsoft.Network/publicIPAddresses – Publiczny adres dla naszej VM, aby móc się do niej podłączyć z zewnątrz.
 • type: Microsoft.Network/virtualNetworks – VNet
 • type: Microsoft.Compute/virtualMachines – tworzenie maszyny wirtualnej z Windows 2016 i Managed Disk
  • type: Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions – instalacja agenta VSTS, bazując na napisanym skrypcie i udostępnionym na GitHubie: vstsagent.ps1 zostanie on użyty podczas deplyoment’u a podczas jego wykonywaniu dodamy informację związane z url VSTS, tokenem itp. Pełna komenda w linii 257: “commandToExecute”
 • type: Microsoft.DevTestLab/schedules – dzięki temu nasza maszynie będzie wyłączana codziennie o 18:00 zona: W. Europe Standard Time – ten feature działa tylko kiedy maszyna jest włączona pozwoli to nam zapomnieć o wyłączaniu, a mimo wszystko nie będziemy tracić pieniędzy za jej bezczynność.

Sekcja Outputs:

 • PublicDNS – po wykonaniu deployment’u wyświetli nam publiczny adres DNS dla VM,
 • Hostname – wyświetli nazwę maszyny, którą wprowadziliśmy w parametrach,
 • VSTSAgentName – wyświetli nazwę agenta jaka będzie widoczna w VSTS,
 • VSTSProjectName – wyświetli nazwę projektu VSTS jaki został wprowadzony,
 • ScriptURI – wyświetli źródło z jakiego został pobrany skrypt do instalacji Agenta,
 • AccessRDPFrom – wyświetli adres IP który został dodany do NSG, aby miał dostęp do RDP

Szablon:

{
  "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/deploymentTemplate.json#",
  "contentVersion": "1.0.0.0",
  "parameters": {
   "adminUsername": {
    "type": "string",
    "metadata": {
     "description": "Username for the Virtual Machine."
    }
   },
   "adminPassword": {
    "type": "securestring",
    "metadata": {
     "description": "Password for the Virtual Machine."
    }
   },
   "dnsLabelPrefix": {
    "type": "string",
    "defaultValue": "[concat('x', uniqueString(resourceGroup().id))]",
    
    "metadata": {
     "description": "Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine."
    }
   },
   "vmName": {
    "type": "string",
    "metadata": {
     "description": "Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine."
    }
   },
   "urlvsts": {
    "type": "string",
    "metadata": {
     "description": "URL for your VSTS Project ex. https://project1.visualstudio.com."
    }
   },
   "auth": {
    "type": "string",
    "defaultValue": "pat",
    "metadata": {
     "description": "Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine."
    }
   },
   "token": {
    "type": "securestring",
    "metadata": {
     "description": "Security token for VSTS project."
    }
   },
   "pool": {
    "type": "string",
    "defaultValue": "default",
    "metadata": {
     "description": "Pool name in VSTS - Default is a main."
    }
   },
   "AccessIPNSG": {
    "type": "string",
    "metadata": {
     "description": "Your publif IP it will added for NSG for connection via RDP."
    }
   },
   "tag": {
    "type": "object",
    "defaultValue": {
      "key1": "Project",
      "value1": "VSTSAgent"
    },
    "metadata": {
      "description": "Tag Values"
    }
  }
 },
  "variables": {
   "windowsOSVersion": "2016-Datacenter",
   "vmsize": "Standard_B1s",
   "publicIPAddressName": "[concat(parameters('vmName'), '-pip')]",
   "virtualNetworkName": "[concat(parameters('vmName'), '-vnet')]",
   "NSGname": "[concat(parameters('vmName'), '-nsg')]",
   "nicName": "[concat(parameters('vmName'), '-nic')]",
   "subnetName": "[concat(parameters('vmName'), '-subnet')]",
   "addressPrefix": "10.0.0.0/16",
   "subnetPrefix": "10.0.0.0/24",
   "subnetRef": "[resourceId('Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets', variables('virtualNetworkName'), variables('subnetName'))]",
   "urldonwloadagent": "https://vstsagentpackage.azureedge.net/agent/2.133.3/vsts-agent-win-x64-2.133.3.zip",
   "filescriptURI": "https://raw.githubusercontent.com/RogalaPiotr/JustCloudPublic/master/simple-vm-with-installation-vsts-agent/vstsagent.ps1",
   "filescriptURISplit": "[split(variables('filescriptURI'), '/')]",
   "filescriptName": "[last(variables('filescriptURISplit'))]",
   "agentname": "[concat(parameters('vmName'), 'agent')]"
  },
  "resources": [
   {
    "type": "Microsoft.Network/networkSecurityGroups",
    "name": "[variables('NSGName')]",
    "location": "[resourceGroup().location]",
    "tags": {
     "[parameters('tag').key1]": "[parameters('tag').value1]"
    },
    "apiVersion": "2018-03-01",
    "properties": {
     "securityRules": [
      {
       "name": "RDP",
       "properties": {
        "description": "Allow IP for RDP",
        "protocol": "TCP",
        "sourcePortRange": "*",
        "destinationPortRange": "3389",
        "sourceAddressPrefix": "[parameters('AccessIPNSG')]",
        "destinationAddressPrefix": "*",
        "access": "Allow",
        "priority": 100,
        "direction": "Inbound"
       }
      }
     ]
    }
   },
   {
    "apiVersion": "2016-03-30",
    "type": "Microsoft.Network/publicIPAddresses",
    "name": "[variables('publicIPAddressName')]",
    "location": "[resourceGroup().location]",
    "tags": {
     "[parameters('tag').key1]": "[parameters('tag').value1]"
    },
    "properties": {
     "publicIPAllocationMethod": "Dynamic",
     "dnsSettings": {
      "domainNameLabel": "[parameters('dnsLabelPrefix')]"
     }
    }
   },
   {
    "apiVersion": "2016-03-30",
    "type": "Microsoft.Network/virtualNetworks",
    "name": "[variables('virtualNetworkName')]",
    "dependsOn": [
     "[resourceId('Microsoft.Network/networkSecurityGroups/', variables('NSGName'))]"
    ],
    "location": "[resourceGroup().location]",
    "tags": {
     "[parameters('tag').key1]": "[parameters('tag').value1]"
    },
    "properties": {
     "addressSpace": {
      "addressPrefixes": [
       "[variables('addressPrefix')]"
      ]
     },
     "subnets": [
      {
       "name": "[variables('subnetName')]",
       "properties": {
        "addressPrefix": "[variables('subnetPrefix')]",
        "networkSecurityGroup": {
         "id": "[resourceId('Microsoft.Network/networkSecurityGroups',variables('NSGName'))]"
       }
       }
      }
     ]
    }
   },
   {
    "apiVersion": "2016-03-30",
    "type": "Microsoft.Network/networkInterfaces",
    "name": "[variables('nicName')]",
    "location": "[resourceGroup().location]",
    "tags": {
     "[parameters('tag').key1]": "[parameters('tag').value1]"
    },
    "dependsOn": [
     "[resourceId('Microsoft.Network/publicIPAddresses/', variables('publicIPAddressName'))]",
     "[resourceId('Microsoft.Network/virtualNetworks/', variables('virtualNetworkName'))]"
    ],
    "properties": {
     "ipConfigurations": [
      {
       "name": "ipconfig1",
       "properties": {
        "privateIPAllocationMethod": "Dynamic",
        "publicIPAddress": {
         "id": "[resourceId('Microsoft.Network/publicIPAddresses',variables('publicIPAddressName'))]"
        },
        "subnet": {
         "id": "[variables('subnetRef')]"
        }
       }
      }
     ]
    }
   },
   {
    "apiVersion": "2016-04-30-preview",
    "type": "Microsoft.Compute/virtualMachines",
    "name": "[parameters('vmName')]",
    "location": "[resourceGroup().location]",
    "tags": {
     "[parameters('tag').key1]": "[parameters('tag').value1]"
    },
    "dependsOn": [
     "[resourceId('Microsoft.Network/networkInterfaces/', variables('nicName'))]"
    ],
    "properties": {
     "licenseType": "Windows_Server",
     "hardwareProfile": {
      "vmSize": "[variables('vmsize')]"
     },
     "osProfile": {
      "computerName": "[parameters('vmName')]",
      "adminUsername": "[parameters('adminUsername')]",
      "adminPassword": "[parameters('adminPassword')]"
     },
     "storageProfile": {
      "imageReference": {
       "publisher": "MicrosoftWindowsServer",
       "offer": "WindowsServer",
       "sku": "[variables('windowsOSVersion')]",
       "version": "latest"
      },
      "osDisk": {
       "createOption": "FromImage",
       "name": "[concat(parameters('vmName'), '-osdisk')]"
      }
     },
     "networkProfile": {
      "networkInterfaces": [
       {
        "id": "[resourceId('Microsoft.Network/networkInterfaces',variables('nicName'))]"
       }
      ]
     }
    },
    "resources": [
     {
      "name": "[concat(parameters('vmName'),'/VSTSAgentInstall')]",
      "type": "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions",
      "location": "[resourceGroup().location]",
      "tags": {
       "[parameters('tag').key1]": "[parameters('tag').value1]"
      },
      "dependsOn": [
       "[concat('Microsoft.Compute/virtualMachines/', parameters('vmName'))]"
      ],
      "apiVersion": "2015-06-15",
      "properties": {
       "publisher": "Microsoft.Compute",
       "type": "CustomScriptExtension",
       "typeHandlerVersion": "1.9",
       "autoUpgradeMinorVersion": true,
       "settings": {
        "fileUris": [
         "[variables('filescriptURI')]"
         ]
       },
       "protectedSettings": {
        "commandToExecute": "[concat('powershell -ExecutionPolicy Unrestricted -File ',variables('filescriptName'),' -url ',variables('urldonwloadagent'),' -urlvsts ',parameters('urlvsts'),' -auth ',parameters('auth'),' -token ',parameters('token'),' -pool ',parameters('pool'),' -agentname ',variables('agentname'))]"
       }
      }
     }
    ]
 
   },
   {
    "apiVersion": "2016-05-15",
    "type": "Microsoft.DevTestLab/schedules",
    "name": "[concat('shutdown-computevm-', parameters('vmName'))]",
    "location": "[resourceGroup().location]",
    "tags": {
     "[parameters('tag').key1]": "[parameters('tag').value1]"
    },
    "dependsOn": [
     "[resourceId('Microsoft.Compute/virtualMachines/', parameters('vmName'))]"
    ],
    "properties": {
     "status":"Enabled",
     "timeZoneId":"W. Europe Standard Time",
     "taskType":"ComputeVmShutdownTask",
     "notificationSettings":{
      "status":"Disabled",
      "timeInMinutes":15,
      "webhookUrl":null
     },
     "targetResourceId":"[resourceId('Microsoft.Compute/virtualMachines', parameters('vmName'))]",
     "dailyRecurrence":{
      "time":"1800"
     }
    }
   }
  ],
  "outputs": {
   "PublicDNS": {
    "type" : "string",
    "value": "[reference(variables('publicIPAddressName')).dnsSettings.fqdn]"
   },
   "HostName": {
    "type" : "string",
    "value": "[parameters('vmName')]"
   },
   "VSTSAgentName": {
    "type" : "string",
    "value": "[variables('agentname')]"
   }, 
   "VSTSProjectName": {
    "type" : "string",
    "value": "[parameters('urlvsts')]"
   }, 
   "ScritpURI": {
    "type" : "string",
    "value": "[variables('filescriptURI')]"
   },
   "AccessRDPFrom": {
    "type" : "string",
    "value": "[parameters('accessIPNSG')]"
   }
  }
 }

Przykład:

Aby wykonać deployment należy utworzyć Resource Group’ę:

New-AzureRMResourceGroup -Name VSTS -Location westeurope

Wykonanie deployment’u:

New-AzureRMResourceGroupDeployment -ResourceGroupName VSTS -TemplateURI "https://raw.githubusercontent.com/RogalaPiotr/JustCloudPublic/master/simple-vm-with-installation-vsts-agent/azuredeploy.json" -Verbose

Efekt w portalu po deploy’mencie:

Widok puli agentów w VSTS:

Maszyna jest gotowa do deploy’mentów, jeśli potrzebujesz więcej maszyn możesz bez oporu deploy’ować większą ilość 🙂

Czas deplymentu to: 15 minutes 46 seconds.